خرید پنل پیامک

پنل اس ام اس کــــــــــــارا

تومان20.000

قیمت ارسال هر پیامک حتی 1 عدد :

 • 12.9تومان (از خط 021)
 • 12.4تومان (از خط 5000)
 • 13.8تومان (از خط 1000)
 • 13.8تومان (از خط 3000)
 • 15.2تومان (از خط 2000)
هدایا : 250 پیامک + 1 خط اختصاصی

پنل اس ام اس استاندارد

تومان47.000

قیمت ارسال هر پیامک حتی 1 عدد :

 • 11.2تومان (از خط 021)
 • 11.7تومان (از خط 5000)
 • 12.5تومان (از خط 1000)
 • 12.5تومان (از خط 3000)
 • 13.8تومان (از خط 2000)
هدایا : 500 پیامک + 2 خط اختصاصی

پنل اس ام اس حــــــــــرفه ای

تومان71.000

قیمت ارسال هر پیامک حتی 1 عدد :

 • 10.4تومان (از خط 021)
 • 10.8تومان (از خط 5000)
 • 11.5تومان (از خط 1000)
 • 11.5تومان (از خط 3000)
 • 12.7تومان (ازخط 2000)
هدایا : 1000 پیامک + 3 خط اختصاصی

پنل اس ام اس ویــــــــــــــژه

تومان127.000

قیمت ارسال هر پیامک حتی 1 عدد :

 • 10تومان (از خط 021)
 • 10.4تومان (از خط 5000)
 • 11.1تومان (از خط 1000)
 • 11.1تومان (از خط 3000)
 • 12.2تومان (از خط 2000)
هدایا : 2000 پیامک + 4 خط اختصاصی