تعرفه خطوط


تعرفه خطوط با پیش شماره 5000(قیمت ها به ریال هستند)

ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

کاربران

نمایندگان

غیرسفارشی

سفارشی

غیرسفارشی

سفارشی

0

50001XXXXXXXXXXX
15
55,000
55,000
53,000
53,000

1

50001XXXXXXXXXX
14
88,000
88,000
85,000
85,000

2

50001XXXXXXXX
13
242,000
242,000
234,000
234,000

3

50001XXXXXXX
12
572,000
572,000
556,000
556,000

4

50001XXXXXX
11
1,100,000
1,100,000
1,070,000
1,070,000

5

50001XXXXX
10
1,430,000
1,430,000
1,465,000
1,465,000

6

50001XXXX
9
1,760,000
1,760,000
1,712,000
1,712,000

7

50001XXX
8
استعلام شود
استعلام شود
استعلام شود
استعلام شود
8
50001XX
7
استعلام شود
استعلام شود

9

50001X
6
استعلام شود
استعلام شود
 

قیمت خطوط اختصاصی 1000 (قیمت ها به ریال هستند)

ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

کاربران

نمایندگان

غیرسفارشی

سفارشی

غیرسفارشی

سفارشی

1
1000XXXXXXXXXX
14
135,000
300,000
112,000
214,000
2
1000XXXXXXXXX
13
350,000
700,000
299,000
588,000
3
1000XXXXXXXX
12
700,000
1,400,000
535,000
1,070,000
4
1000XXXXXXX
11
1,400,000
2,700,000
1,070,000
2,140,000
5
1000XXXXXX
10
1,800,000
4,000,000
استعلام شود
3,210,000
6
1000XXXXX
9
2,500,000
5,000,000
2,140,000
4,280,000
7
1000XXXX
8
3,500,000
7,000,000
2,675,000
5,885,000
8
1000XXX
7
استعلام شود
استعلام شود
32,100,000
32,100,000
9
1000XX
6
استعلام شود
استعلام شود
58,850,000

قیمت خطوط اختصاصی 2000 (قیمت ها به ریال هستند)

ردیف

تعداد ارقام

کاربران

غیر سفارشی

سفارشی

غیر رند

نیمه رند

رند

خیلی رند

1
12
1,500,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
استعلام شود
2
10
4,000,000
5,000,000
7,000,000
10,000,000
استعلام شود
3
9
7,000,000
8,000,000
10,000,000
15,000,000
50,000,000
4
8
14,000,000
14,000,000
16,000,000
25,000,000
60,000,000
 

ردیف

تعداد ارقام

کاربران

غیر سفارشی

سفارشی

غیر رند

نیمه رند

رند

خیلی رند

1
12
1,350,000
2,350,000
2,850,000
3,350,000
استعلام شود
2
10
3,650,000
4,650,000
6,650,000
9,650,000
استعلام شود
3
9
6,500,000
7,500,000
9,500,000
13,500,000
48,000,000
4
8
13,250,000
13,2500,000
15,000,000
23,500,000
56,500,000

قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20009999 ) باید از اپراتور مربوطه استعلام شود.

قیمت خطوط اختصاصی 3000 (قیمت ها به ریال هستند)

ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

کاربران

نمایندگان

غیرسفارشی

سفارشی

غیرسفارشی

سفارشی

1
3000XXXXXXXXXX
14
150,000
150,000
112,350
112,350
3
3000XXXXXXXX
12
900,000
900,000
749,000
749,000
5
3000XXXXXX
10
1,000,000
1,000,000
856,000
856,000
6
3000XXXXX
9
استعلام شود
استعلام شود
استعلام شود
استعلام شود
7
3000XXXX
8
استعلام شود
استعلام شود
استعلام شود
استعلام شود

قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت 021 (قیمت ها به ریال هستند)

ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

کاربران

نمایندگان

غیرسفارشی

سفارشی

غیرسفارشی

سفارشی

1
021XXXXXXXX
10
استعلام شود
550,000
استعلام شود
550,000
2
021XXXXX
7
5,500,000
5,500,000
استعلام شود
2,461,000
3
021XXXXXX
6
6,600,000
6,600,000
استعلام شود
2,996,000

تعرفه شماره های اختصاصی ویژگی های پیش شماره 021 (قیمت ها به ریال هستند)

(مخصوص ارسال و دریافت پیام کوتاه با قابلیت ارسال به شماره های بلاک شده و مسدودی)

ردیف

ساختار شماره اختصاصی غیرمتناظر

تعداد ارقام

کاربران

نمایندگان

غیرسفارشی

سفارشی

غیرسفارشی

سفارشی

1
21000XX
7
استعلام شود
استعلام شود
استعلام شود
استعلام شود
2
21000XXX
8
استعلام شود
استعلام شود
استعلام شود
استعلام شود
3
21000XXXX
9
استعلام شود
استعلام شود
استعلام شود
استعلام شود
4
21000XXXXX
10
استعلام شود
استعلام شود
استعلام شود
استعلام شود
5
21000XXXXXXX
عدم ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان
11
استعلام شود
استعلام شود
استعلام شود
استعلام شود
6
21000XXXXXXX
با ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان
12
1,078,000
استعلام شود
7
21000XXXXXXXX
13
858,000
استعلام شود
8
21000XXXXXXXXX
14
748,000
727,000
9
21000XXXXXXXXXX
15
638,000
620,000

درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت آرینا اس ام اس باشد، کف قیمتی آن محاسبه خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت خریدار شماره باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، اعلام خواهد شد.
ملاک رند بودن شماره:
1. ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد
2. شماره صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.

قیمت خطوط مجازی (قیمت ها به ریال هستند)

(فقط جهت ارسال و دریافت فکس و تلفن گویا در سامانه پیام کوتاه و پنل اس ام اس)

ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

کاربران

نمایندگان

غیر رند

نیمه رند

رند

غیر رند

نیمه رند

رند

1
24521XXX
8
1,500,000
3,500,000
5,000,000
1,500,000
3,500,000
4,500,000
2
24521XX
7
5,000,000
7,000,000
10,000,000
4,500,000
6,000,000
9,000,000
3
24521X
6
15,000,000
13,000,000